Η ιστορία του Σχολείου μας

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Από το Κρυφό Σχολειό στο Ολοήμερο Σχολείο» του Γεωργίου Ι. Ζαχαρόπουλου, η πληθώρα μαθητών στην Τρίπολη στις αρχές του 20ού αιώνα οδήγησαν το Εποπτικό Συμβούλιο του Νομού Αρκαδίας να προτείνει στο υπουργείο Παιδείας τη δημιουργία και 3ου  Δημο­τικού Σχολείου στην Τρίπολη.  

 

Το σχολείο ιδρύθηκε τελικά το 1907.

Το σχολείο, από τη σύσταση του στε­γάστηκε σε ιδιωτικό οίκημα. Το 1935 το 3ο  Δημοτικό Σχολείο είχε σοβαρά πρόβλημα στέγης καθώς ανα­γκαζόταν να είναι χωρισμένο και να στεγάζεται σε δύο κτήρια. Το Δεκέμβριο του 1941 το σχολείο ενοικίασε οικία ιδιοκτησίας των Νικολάου Σχινά και Ιωάννη Παχάκη που βρισκόταν στην οδό Παλλαντίου προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του. Η διάρκεια της μίσθωσης του κτηρίου  ήταν πενταετής, έναντι μηνιαίου μισθώματος  6.000 δραχμών. Το σχολείο άρχισε να λειτουργεί εκεί από τηνάνοιξη του 1942. Η στέγαση του σχολείου στην οικία Σχινά-Παχάκη συνεχίστηκε μέχρι το 1960.

Ήδη όμως από το  1958 είχαν ξεκινήσει ενέργειες για την ανέγερση διδακτηρίου όπου θα στεγαζόταν το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Στις 14 Μαρτίου 1958 με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Τρίπολης δωρήθηκε  στη σχολική εφορεία του 3ου Δημοτικού Σχολείου οικόπεδο εκτάσεως 3,5 στρεμμάτων το οποίο βρισκόταν στο λόφο του  Αγίου Τρύφωνα.

 

Η σχολική εφορεία, παρά τις ενστάσεις που υπήρχαν για την τοποθεσία όπου θα οικοδομούνταν το νέο διδακτήριο, ξεκίνησε την προετοιμασία  του χώρου και τις  γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει η οικοδομή. Έτσι, στις 9 Φεβρουαρίου 1959 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανέγερση του διδακτηρίου  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου. Οι εργασίες, υστέρα από περιπετειώδη τρόπο έκδοσης της οικοδομικής αδείας του κτηρίου, για την οποία χρειάστηκαν μέχρι και πολιτικά μέσα, ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1959. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1959 η τοιχοποιία είχε προχωρή-σει σε ύψος 4 – 5 μέτρων, πράγμα που έδωσε στη σχολική επιτροπή τη δυνατότητα να προκηρύξει και δεύτερο μειοδοτικό  διαγωνισμό στις 2 Νοεμβρίου 1959 για τη συνέχιση των εργασιών στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτηρίου. Η μη επαρκής χρηματοδότηση του έργου δεν επέτρεψε τη σύντομη ολοκλήρωσή του. Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο και να στεγαστεί επιτέλους σε ιδιόκτητη στέγη το σχολείο, η σχολική εφορεία του 3ου  Δημοτικού Σχολείου απέ­στειλε έκκληση στους ομογενείς που ζούσαν στις ΗΠΑ ζητώντας την οικονομική τους βοήθεια. Τελικά, το σχολείο στεγάστηκε στο ημιτελές διδακτήριο και άρχισε να λειτουργεί εκεί από το 1962. Το διδακτή­ριο αποπερατώθηκε μόλις το 1965.

 

Ξεχωριστό γεγο­νός για το σχολείο υπήρξε η επίσκεψη σε αυτό τον Οκτώβριο του 1990 ομάδας είκοσι τριών Ιαπώνων εκπαιδευτικών, επικεφαλής της οποίας ήταν ο MasamiZemiya εκπρόσωπος του υπουργείου Παι­δείας της Ιαπωνίας στο Τόκυο. Οι Ιάπωνες εκπαι­δευτικοί παρακολούθησαν τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος των αγγλικών και συζήτησαν με τους δασκάλους.